Prihlásenie

Meno
Heslo
Zapamätať si

Potrebujem Pauzičku
na facebooku
Pridaj sa k nám!

Viete, že...

Blcha dokáže skočiť do diaľky rovnajúcej sa 350 násobku jej dĺžky. Je to podobné, ako keby dokázal človek preskočiť 6 futbalových ihrísk. (tip poslal Kristián)

Pošli tip

Všeobecné podmienky používania www.pauzicka.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Webová stránka www.pauzicka.sk (ďalej len „Stránka“) je verejná internetová stránka poskytujúca fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) možnosť:
  • hrať hry zaradené na Stránku
  • vytvárať si vlastný profil registráciou na Stránke
  • písať súkromné správy iným zaregistrovaným užívateľom
  • pridávať komentáre k jednotlivým hrám
  • pridávať vlastné hry, videá a obrázky
  • vytvárať komix podľa pokynov na Stránke

  (ďalej spolu aj ako „Služby“).

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať poskytovať, pozastaviť a ukončiť poskytovanie jednotlivých Služieb kedykoľvek na základe vlastného uváženia.

 2. Služby sú na Stránke poskytované užívateľom na nekomerčné účely a zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
 3. Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť Zoznam, s.r.o., IČO: 36 029 076,DIČ/IČ DPH: SK2020091997, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24698/B, oddiel Sro.

  kontakt: Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3–7, 851 01 Bratislava,

  email: info@pauzicka.sk

 4. Povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania www.pauzicka.sk. (ďalej len „Podmienky“). Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Služby poskytované prevádzkovateľom na Stránke.
 5. Prevádzkovateľ na Stránke poskytuje užívateľom možnosť hrať online hry pre jedného aj viacerých užívateľov a súčasne . Užívatelia Erotických hier a iných Služieb s erotickým prvkom na Stránke musia mať 18 a viac rokov.
 6. Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránku obsah, t.j. hry, videá, obrázky alebo iné prvky od dodávateľov, fyzických aj právnických osôb. Ak zistíte, že zaradením niektorého z vyššie uvedených prvkov na Stránku môže dôjsť alebo dochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb, kontaktujte Prevádzkovateľa na info@pauzicka.sk. Vami uvádzané informácie preveríme a zjednáme nápravu.
 7. Užívatelia, ktorí chcú osobne pridať na Stránku novú hru, video, obrázok, alebo iný prvok, ktorého pridávanie prevádzkovateľ umožnil, tak môžu urobiť prostredníctvom pridávacieho formulára na Stránke. Užívateľ pridávajúci novú hru prehlasuje, že je oprávnený takéto prvky pridať a zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi práva na použitie týchto prvkov všetkými spôsobmi nakladania s dielom podľa platného autorského zákona, známymi ku dňu pridania prvku na Stránku, a to bez nároku na odmenu.

II. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

 1. Registrácia užívateľa na Stránke nie je povinná, no po úspešnej registrácii môže užívateľ využívať väčší rozsah Služieb ako užívatelia, ktorí nie sú na Stránke zaregistrovaní. Užívatelia, ktorí chcú hrať hry pre viac hráčov, ako napr. Slovný futbal, Solitaire a zároveň chcú mať vlastný profil, s históriu odohraných hier, možnosťou vyzývať ostatných užívateľov – hráčov a iné sa musia zaregistrovať
 2. Užívateľ sa zaregistruje na stránke vyplnením registračného formulára, v ktorom si zvolí prihlasovacie meno a heslo a zároveň uvedie svoju emailovú adresu. Na emailovú adresu uvedenú užívateľom pri registrácii zašle prevádzkovateľ registračný kód. Do 72 hodín od registrácie je užívateľ povinný prvýkrát sa prihlásiť na Stránke a zadať svoj registračný kód; následne bude registrácia úspešne dokončená. Ak sa do 72 hodín užívateľ neprihlási na Stránku, jeho registrácia bude automaticky zmazaná.
 3. E-mailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu užívateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a užívateľom a užívateľ zároveň udeľuje súhlas so zasielaním informačných a reklamných e-mailov o produktoch a službách užívateľa.
 4. Užívateľ, ktorý si neželá zasielanie informačných a reklamných emailov, môže svoj súhlas odvolať emailom na info@pauzicka.sk, Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, inak nie je možné jeho správne spracovanie a ukončenie zasielania reklamných emailov.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje o užívateľovi tretím osobám bez výslovného súhlasu užívateľa.
 6. Za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla užívateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú stratou prihlasovacích údajov užívateľom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

 1. Užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie emailom na info@pauzicka.sk. Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, inak nie je možné jeho správne spracovanie . V prípade zrušenia registrácie je prevádzkovateľ oprávnený vymazať celý obsah profilu užívateľa.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 3. Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom na stránka po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača, emailovú adresu a časy prístupov užívateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na Stránke zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, reakcie na hry, výsledky hier a ďalšie).

IV. SÚKROMIE UŽÍVATEĽA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje užívateľa žiadnej tretej osobe. Údajmi užívateľa sa na účely týchto podmienok rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom alebo nie sú inak zdieľané ako napr. adresa elektronickej pošty, prihlasovacie heslo na Stránku a IP adresa počítača. Časy prístupov užívateľa a prihlasovacie meno, pod ktorým vystupuje užívateľ na Stránke, sa nepovažujú za údaj užívateľa, ktorý nemá byť sprístupnený.

V. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na Stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • odosielať príspevky s erotickým obsahom
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe
  • Užívateľ nemôže brániť v diskusii na Stránke ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať ani obťažovať ostatných užívateľov.
 2. Užívateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na Stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na Stránke na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Stránke ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov alebo iné osoby.
 5. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nemôže na Stránke propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k prevádzkova­teľovi.
 6. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Stránku len hry, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora a zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi práva na použitie hry všetkými spôsobmi nakladania s dielom podľa platného autorského zákona, známymi ku dňu pridania hry na Stránku, a to bez nároku na odmenu.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na Stránke okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie k hrám na Stránke.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na stránke.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na stránke na dobu určitú alebo neurčitú alebo ukončiť poskytovanie Služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek meniť.
 2. Užívateľ je pri využívaní Služieb na Stránke povinný dodržiavať právne predpisy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.
 3. Tieto všeobecné podmienky používania www.pauzicka.sk upravujú podmienky využívania Služby na stránke www.pauzicka.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok ako aj ich aktuálne znenie bude zverejnené na internetovej stránke www.pauzicka.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie Stránky a poskytovanie Služieb na Stránke. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Stránky a jej Služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 5. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2008.RSS